Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Verwantschapsonderzoek:

Hoe verloopt een aanvraag voor (rechtsgeldig) verwantschapsonderzoek bij het FLDO?

Hieronder wordt onze aanvraagprocedure samengevat. Een meer uitgebreide versie van onze aanvraagprocedure vindt u hier.

De aanvrager neemt telefonisch contact op met het FLDO om de mogelijkheden van verwantschapsonderzoek te bespreken.
Een verwantschapsonderzoek moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, door middel van ons aanvraagformulier. De aanvrager vult dit aanvraagformulier volledig in en stuurt dit samen met een kopie van zijn of haar rechtsgeldig Nederlands legitimatiebewijs terug naar het FLDO. Als het FLDO de aanvraag accepteert, bevestigt het FLDO dit schriftelijk aan de aanvrager en vraagt hem of haar om het biologisch materiaal aan te leveren.

Bij de afname van standaard biologisch materiaal (wangslijmvlies) gaat de voorkeur uit naar afname door een tussenpersoon (meestal de huisarts). Alleen als de afname niet plaats kan vinden bij een tussenpersoon, neemt het FLDO (alleen op afspraak) het wangslijmvlies af.

Een verwantschapsonderzoek met ‘afwijkend’ biologisch materiaal verloopt in fasen: eerst wordt onderzoek verricht op het 'afwijkende' biologisch materiaal. Als daaruit een betrouwbaar en reproduceerbaar DNA‑profiel verkregen wordt, wordt het verwantschapsonderzoek vervolgd met DNA-onderzoek bij de overige te vergelijken personen.

Zodra al het te onderzoeken biologische materiaal compleet is, ontvangt de aanvrager per post een factuur voor het onderzoek. Als de factuur is voldaan, verricht het FLDO het onderzoek.

Na afronding van het onderzoek wordt het rapport in tweevoud aangetekend verstuurd naar de aanvrager tenzij anders wordt verzocht. Verzending naar anderen (bijvoorbeeld de tussenpersoon) of van meer exemplaren is alleen mogelijk na een schriftelijk verzoek van de aanvrager.


Afname door de tussenpersoon:

De tussenpersoon neemt contact op met het FLDO om te bevestigen dat hij of zij de afname verzorgt. Vervolgens stuurt het FLDO de procedure, het afnameformulier voor verwantschapsonderzoek en het afnamemateriaal met instructie naar de tussenpersoon.
De tussenpersoon is verantwoordelijk voor de correcte afname van het wangslijmvlies bij de te onderzoeken personen, het controleren van hun identiteit aan de hand van hun legitimatiebewijs en het retour sturen van het geheel naar het FLDO.


Afname bij het FLDO:

De aanvrager maakt in overleg met het FLDO een afspraak voor de afname van het wangslijmvlies. Het FLDO verzorgt het afnameformulier voor verwantschapsonderzoek en het afnamemateriaal. Het FLDO is verantwoordelijk voor de correcte afname van het wangslijmvlies bij de te onderzoeken personen en het controleren van hun identiteit aan de hand van hun legitimatiebewijs.

Alle personen, boven de 14 jaar, die deelnemen aan het onderzoek moeten een Nederlands rechtsgeldig legitimatiebewijs overleggen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument).

Alle deelnemers verklaren door ondertekening van de akkoordverklaring op het aanvraagformulier en/of afnameformulier dat alle ingevulde gegevens juist zijn en dat zij akkoord gaan met het aangevraagde onderzoek. Daarnaast verklaart de aanvrager akkoord te gaan met de aan het onderzoek verbonden kosten. Voor deelnemers jonger dan 16 jaar, moet een wettelijk vertegenwoordiger de akkoordverklaring ondertekenen. Als de wettelijk vertegenwoordiger niet deelneemt aan het onderzoek, verstrekt het FLDO een apart akkoordverklaringsformulier dat in het bijzijn van de afnemer moet worden ingevuld en ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger. Ook moet de wettelijk vertegenwoordiger zich kunnen legitimeren met een Nederlands rechtsgeldig legitimatiebewijs.